De leden van onze Vogelwerkgroep doen mee aan diverse onderzoeken. Deze zijn op te splitsen in broedvogelonderzoek en niet-broedvogeltellingen.

 

In een aantal gebieden, zoals de Buikheide en de Valkenswaardse Visvijvers wordt om de vier jaar de hele broedvogelbevolking geïnventariseerd. Dan zijn er diverse soortgerichte broedvogelonderzoeken van bijvoorbeeld uilen, roofvogels, nachtzwaluw, houtsnip. Ook worden de in nestkasten broedende vogels jaarlijks gevolgd op Koningshof en op de Golfbaan Welschap. Bij de oeverzwaluwwand in Reusel wordt het aantal bezette holen bijgehouden. Diverse leden nemen deel aan het MUS-project van SOVON, dat de broedvogels van de bebouwde kom volgt. Eveneens voor SOVON worden de nesten van in kolonies broedende soorten zoals roeken, reigers en meeuwen geteld.

 

Buiten het broedseizoen wordt er ook geteld in ons werkgebied. Zo is er een wintertelling van grote vogels en er zijn tellingen van vogels langs de beken. Ook worden overtrekkende vogels op enkele plaatsen geteld. Voor SOVON telt een aantal leden voor het PTT-project.

 

Dan zijn er nog de soortgerichte tellingen van klapeksters op de Strabrechtse hei, en tellingen op slaapplaatsen van blauwe kiekendieven en grote zilverreigers.