Voor 1997 was de Grote Zilverreiger een echte bijzonderheid in De Kempen. In de jaren rond de laatste eeuwwisseling kwam hier langzaam verandering in.

De status van de Grote Zilverreiger veranderde van bijzonderheid tot tegenwoordig doortrekker in klein tot vrij klein aantal en zomer- en wintergast in klein aantal (bron: Avifauna Online op website Vogels in De Kempen). Rond de eeuwwisseling werden jaarlijks maximaal 6exx waargenomen, met name in het winterhalfjaar. 

In de jaren die volgden liep dit aantal gestaag op: ruim 10exx in de winter van 2001/2002, ruim 30exx in de winter van 2002/2003 en vervolgens ook een tot ca. 30exx oplopend aantal overwinteraars in de vroege winter van 2003/2004. 

Iedere vogelaar die vanaf 2003/2004 een bekentelling of watervogeltellingen van SOVON doet, kent de soort eigenlijk wel. Met name langs sloten of andere waterlopen rond de grotere plassen (die vaak ook als slaapplaats dienen) is de soort wel te vinden.

Vanaf de winter van 2004/2005 worden de aantallen overwinterende Grote Zilverreigers middels slaapplaatstellingen gevolgd. Bij de eerste tellingen gebeurde dit nog op eigen initiatief van enkele co√∂rdinatoren elders uit Nederland, maar de laatste jaren wordt e.e.a. door SOVON geco√∂rdineerd. Op de 12 momenteel bekende slaapplaatsen in De Kempen slapen in variabele aantallen Grote Zilverreigers. Momenteel worden 9 van deze 12 slaapplaatsen  geteld door leden van onze vogelwerkgroep.

Op de website http://www.vogelsindekempen.nl zijn onder Onderzoeken/Oproepen de resultaten van deze tellingen terug te vinden en kan de aantalsontwikkeling gevolgd worden. Tevens is in januari 2010 een rapport uitgekomen met daarin de bevindingen van twee vaste slaapplaatstellers gedurende 5 jaar tellen. Dit rapport is verschenen in de Blauwe Klauwier van januari 2011 en staat tevens online op : Grote Zilverreigers en hun slaapplaatsen januari 2010.pdf