Bij een broedvogelinventarisatie wordt op een gestandaardiseerde methode de hele broedvogelbevolking van een bepaald gebied in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van waarnemingen tijdens de broedperiode. Van iedere vogelsoort is vastgelegd wat voor waarnemingen nodig zijn, hoeveel waarnemingen gedaan moeten worden en in welke tijdsperiode deze waarnemingen gedaan moeten worden. Daarnaast is er voor elke soort vastgelegd hoe de waarnemingen geclusterd moeten worden om tenslotte het aantal territoria te kunnen vaststellen.

 

Als broedvogelinventarisaties in verschillende jaren worden uitgevoerd in hetzelfde gebied dan kunnen verschuivingen worden vastgesteld. Dit soort trends kunnen een goede input zijn voor het beheer van een gebied. Vogelwerkgroep De Kempen voert in bepaalde gebieden regelmatig broedvogelinventarisaties uit zodat trends in het werkgebied kunnen worden vastgesteld. Uiteraard wordt deze informatie ook ter beschikking gesteld van de beherende instantie van het betreffende gebied. Diverse inventarisaties worden zelfs op speciaal verzoek van de beherende instantie uitgevoerd.

 

 

 

Voor een overzicht van inventarisatierapporten wordt verwezen naar de rubriek publicaties/inventarisatierapporten.